TUGAS DAN ETIKA GURU SMK DALAM PERSPEKTIF HADIS TARBAWI

Iwan Ridwan

Abstract


Pandangan para ahli pendidikan imam al-Ghazali, athiyyah al-Abrasyi, Ahmad Tafsir dan Abdurahman an-Nahlawi berpendapat bahwa tugas guru adalah; (1) guru SMK hendaklah memiliki rasa kasih sayang kepada muridnya. (2) Guru SMK hendaklah berfungsi sebagai pengarah dan penunjuk bagi siswanya. (3) Guru SMK dalam mengajar dan memberikan bimbingan hendaklah bermaksud mendekatkan diri kepada Allah. (4) Guru SMK hendaknya mencegah peserta didik dari perbuatan dekadensi moral. (5) Guru SMK dalam proses belajar mengajar menggunakan bahasa yang sesuai dengan tingkat berfikir siswa. (6) Guru SMK mensucikan dan membersihkan siswa dari sifat tercela dan menghiasi dengan sifat yang mulia. (7) Guru SMK mentransformasikan pengetahuan dan mengamalkan ilmunya. (8) Guru SMK hendaklah meluruskan niat siswanya dengan ikhlas dalam menuntut ilmu. Sedangkan etika guru SMK menurut hadis Tarbawi adalah: (1) guru SMK dalam mengajar hendaklah bertujuan mengharap ridha Allah, menyebarkan ilmu dan menghidupkan syari’at. (2) Guru SMK hendaklah tidak merendahkan siswanya disebabkan karena bebal otaknya. (3) Guru SMK hendaklah menanamkan akhlak mulia terhadap siswanya. (4) Guru SMK hendaklah menjadi sumber tauladan bagi siswanya. Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan. Sumber data dalam penelitian ini dibagi dua, yaitu data primer yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari buku “Hadis Tarbawi” Karangan Samsu Nizar dan Zainal Effendi Hasibuan. Kitab Riyadhul al-Shalihin; min kalami sayyidil mursalin, kitab ini dikarang oleh Abi Zakaria Yahya bin Syarif an-Nawawi. Data sekunder yaitu buku, artikel, literatur dan referensi terkait lainnya.


Keywords


Tugas Guru, Etika Guru, Hadis Tarbawi

Full Text:

PDF

References


Abdullah Nashih Ulwan. (1993). Pedoman Pendidikan Anak dalam Islam. Semarang: PT. CV. Asy-Syifa.

Abi Abdillah Muhammad bin Isma’il al-Bukhari, Matan Bukhari; Bihasiyah As-Sidni, Bandung: PT. al-Ma’arif

Abduddin Nata. (2001). Filsafat Pendidikan Islam. Jakarta: PT. Logos.

Abu Hamid al-Ghazali. (2002). Etika Islam Bimbingan Awal Menuju Hidayah Ilahi. Bandung: PT. Pustaka Setia.

Abi Husain Muslim Ibn Hajjaj al-Qusyairi al-Naisaburi, Shahih Muslim, Beirut : PT. Daar Fikri

Abu al-Husain Muslim bin Al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi; Imam Muslim. (2002) Shahih Muslim Syarah an-Nawawi. Kairo: PT. Matba’ah al-Misriyah.

Abi Zakaria Yahya bin Syarif an-Nawawi, Riyadhul al-Sholihin; Min Kalami Sayyidil Mursalin, Surabaya: PT. Daar al-Ilmi

Abdullah Khozin Afandi. (2007). Hermeneutika. Surabaya: PT. Alfha.

Abi Abdillah Muhammad Bin Isma’il al-Bukhari, Matan Bukhari, Bandung: PT. al-Ma’arif

Djam’an Satori. (2007). Profesi Keguruan. Jakarta: PT. Universitas Terbuka.

Eneng Muslihah. (2010). Ilmu Pendidikan Islam. Jakarta: PT. Diadit Media.

Hadari Nawawi. (2001). Metodologi Penelitian Bidang Sosial. Yogyakarta: PT. Gajah Mada University Press.

Hasyim As’ari, Abadul ‘Alim Wal Muta’allim, Jombang : PP. Tebuireng

Imam Suprayogo dan Tobroni. (2003). Metodologi Penelitian Sosial-agama. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Muhammad Ali. (1991). Guru dalam Proses Belajar Mengajar. Bandung: PT. Sinar Baru.

M. Iqbal Hasan. (2002). Pokok-pokok Metodologi Penelitian dan Aplikasinya. Bogor: PT. Ghalia Indonesia.

Muhaimin dan Abdul Mujib. (1993). Pemikiran Pendidikan Islam. Bandung: PT. Triganda Karya.

M. Asy’ari. (2011). Konsep Pendidikan Islam; Implementasinya dalam Tradisi Klasik dan Propagasi Modern. Jakarta: PT. Rabbani Press.

Ramayulis dan Samul Nizar. (2011). Filsafat Pendidikan Islam; Telaah Sistem Pendidikan dan Pemikiran Para Tokohnya. Jakarta: PT. Kalam Mulia,

Syarif Bahri Dzamarah. (2010). Guru dan Anak Didik dalam Interaksi Edukatif; Suatu Pendekatan Teoritis Psikologis. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Sudarwan Danim. (1995). Media Komunikasi Pendidkan; Pelayanan Profesional Pembelajaran dan Mutu Hasil Belajar. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Samsul Nizar dan Zainal Efendi Hasibuan. (2011). Hadis Tarbawi; Membangun Kerangka Pendidikan Ideal Perspektif Rasulallah. Jakarta: PT. Kalam Mulia.

Tohirin. (2011). Psikologi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam; Sumbangan Psikologi Pembelajaran Terhadap Peningkatan Kompetensi Guru Pendidikan Agama Islam. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
DOI: http://dx.doi.org/10.30870/vanos.v1i2.1017

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License