DISTRIBUSI KEKUASAAN POLITIK DALAM KAJIAN FIQH SIYÂSAH

Yusuf Faisal Ali

Abstract


Di antara persoalan penting yang selalu menarik untuk kaji dalam studi ilmu politik, salah satunya berkaitan dengan distribusi kekuasaan politik. Karena ia dalam posisinya akan memperlihatkan eksistensi dan struktur penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dalam sebuah negara yang berkonstitusi dan demokratis, serta untuk mencegah terjadinya tindakan kesewenang-wenangan dan arogansi kekuasaan. Tema tersebut kemudian diapresiasi secara intens oleh para pemikir Barat dengan melahirkan konsep dan gagasan mengenai distribusi kekuasaan politik baik yang bersifat vertikal maupun horizontal, misalnya sebagaimana telah dikembangkan John Locke (1632-1704), Montesquieu (1689-1755) dan juga yang lainnya. Dalam locusnya sebagai suatu ilmu yang otonom, fiqh siyâsah yang merupakan bagian dari ilmu fiqh secara substansial memiliki garapan yang sama dengan ilmu politik pada umumnya. Sebab itu, dalam tulisan akan mencoba menelusuri dan mengungkap mengenai distribusi kekuasaan politik dengan melalui pendekatan nash normatif dan juga aspek historis dari praktek pemerintahan yang diperankan oleh Nabi saw di Negara Madinah

Full Text:

PDF

References


Abdul Muin Salim, Fiqh Siyasah: Konsepsi Kekuasaan Politik dalam al-Qur'an (Jakarta: Raja Grafindo, 1994).

'Abdu'l Qâdir al-'Awdah, al-Islâm wa Awdhâuna fî al-Siyâsah (ttp: tnp, tth).

Abu Daud Busroh, Ilmu Negara (Jakarta: Bumi Aksara, 2010).

Abû Dâwud, Sunan Abû Dâwud (Bayrût-Libanon: Dâr al-Fikr, 1994/1415 H).

Abû 'Ubayd, al-Amwâl (Bayrût-Libanon: Dâr al-Fikr, tth).

Abû Ya'lâ, Musnad Abû Ya'la (Bayrût-Libanon: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2000/1421 H).

Abû Zahrah, Ushûl al-Fiqh (Dâr al-Fikr al-'Arabî: tth).

Ahmad, Musnad al-Imâm Ahmad (Bayrût-Libanon: Dâr al-Fikr, tth).

A. Rahmat Rosyadi dan Ngatino, Arbitrase dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002).

al-Baghawî, Syarh al-Sunnah (Bayrût-Libanon: Dâr al-Fikr, 1998/1419 H).

Bayhaqî, al-Sunan al-Kubrâ (Bayrût-Libanon: Dâr al-Fikr, 2005/1426 H).

Bukhârî, al-Jâmi' al-Shahîh (Bayrût-Libanon: Dâr al-Fikr, 1994/1415 H).

C.C. Rodee, dkk, Pengantar Ilmu Politik (Jakarta: Raja Grafindo, 2009).

Dârimî, Sunan al-Dârimî (Bayrût-Libanon: Dâr al-Fikr, tth).

Dedi Ismatullah, Gagasan Pemerintahan Modern Dalam Konstitusi Madinah (Bandung: Pustaka Attadbir, 2006).

Deliar Noer, Pengantar ke Pemikiran Politik (Jakarta: Rajawali, 1983).

F. Isywara, Pengantar Ilmu Politik (Bandung: Binacipta, 1995).

al-Ghazalî, al-Mushtasfâ min 'Ilm al-Ushûl (Mishr: Mathba'ah Mushtafâ Muhammad al-Halabî, tth).

Hasby Ash Shiddieqy, Peradilan dan Hukum Acara Islam (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1977).

al-Humaydî, Musnad al-Humaydî (Damaskus: Dâr al-Saqâ, 1996/1417 H).

Husayn Syahâtah, Kayf Tahsibu Zakât Mâlika (al-Qâhirah: Dâr al-Manâr al-Hadîtsah, 2011).

Ibn Abû Syaybah, al-Mushannif fî al-Ahâdîts wa al-Âtsar (Bayrût-Libanon: Dâr al-Fikr, 2008/1429 H).

Ibn Hibbân, Shahîh Ibn Hibbân (Bayrût-Libanon: Dâr al-Fikr, tth).

Ibn Hisyâm, al-Sîrah al-Nabawiyyah (al-Qâhirah: al-Maktabah al-Hadhriyyah, 2006).

Ibn Katsîr, Tafsîr al-Qur'ân al-'Azhîm (Bayrût-Libanon: Dâr al-Fikr, tth).

…………, al-Bidâyah wa al-Nihâyah (Bayrût-Libanon: Dâr al-Yaqîn, 2007/1428 H).

Ibn Zanjawiyyah, al-Amwâl (al-Mamlakah al-'Arabiyyah al-Su'ûdiyyah: al-Buhûts al-Dirâsah al-Islâmiyyah, 1406 H).

Juhaya S. Praja, Teori Hukum dan Aplikasinya (Bandung: Pustaka Setia, 2011).

J. Suyuthi Pulungan, Fiqh Siyasah (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997).

Kranenburg dan Tk.B. Sabarudin, Ilmu Negara (Jakarta: Pradnya Paramita, 1986).

Mâlik, al-Muwath-tha' (Bayrût-Libanon: Dâr al-Fikr, 1989/1409 H).

al-Maraghî, Tafsîr al-Marâghî, (Bayrût-Libanon: Dâr al-Fikr, tth).

al-Mâwardî, al-Ahkâm al-Sulthâniyyah wa al-Wilâyât al-Dîniyyah (tt: tpn, 1960).

Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009).

Muhammad 'Amârah, al-Islâm wa al-Siyâsah (al-Qâhirah: Dâr al-Salâm, 2005).

…………, al-Masyrû' al-Hadhârah al-Islâmî (al-Qâhirah: Dâr al-Salâm, 2005).

Muslim, al-Jâmi' al-Shahîh (Bayrût-Libanon: Dâr al-Fikr, tth).

al-Mutawâlî, Mabâdî Nizhâm al-Hukm fî al-Islâm (al-Iskandariyah: Mansya' al-Ma'ârif, 1978).

al-Najjâr, al-Khulafâ' al-Râsyidîn (Bayrût: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1990).

Nasâ'î, Sunan al-Nasâ'î (Bayrût-Libanon: Dâr al-Fikr, 1994/1415 H).

al-Qurthubî, al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'ân (Bayrût-Libanon: Dâr al-Fikr, 2008/1429 H).

Rasyîd Ridhâ, Tafsîr al-Qur'ân al-Hakîm (Tafsîr al-Manâr) (Mishr: Maktabah al-Qâhirah, tth).

al-Râzî, Mafâtîh al-Ghayb (Bayrût-Libanon: Dâr Ihyâ al-Turâts al-'Arabî, 1420 H).

al-Sadîrî, al-Islâm wa al-Dustûr (Wikâlah al-Mathbû'ah wa al-Bahts al-'Ilmî Wuzârât al-Syu'ûn al-Islâmiyyah wa al-Awqâf wa al-Da'wah wa al-Irsyâd, 1425 H).

Salâm Madzkûr, al-Qadhâ' fî al-Islam (al-Qâhirah: Dâr al-Nahdhah al-'Arabiyyah, tth).

Seta Basri, Pengantar Ilmu Politik (Jogjakarta: Indie Book Corner, 2011).

al-Syâfi'î, Musnad al-Imâm al-Syâfi'î (Bayrût-Libanon: Dâr al-Fikr, 1996/ 1417 H).

al-Thabarî, Târîkh al-Umam wa al-Muluk (Bayrût: Dâr al-Fikr, tth).

al-Thayâlîsî, Musnad al-Thayâlîsî (Bayrût-Libanon: Dâr al-Fikr, tth).

Tirmidzî, Sunan al-Tirmidzî (Bayrût-Libanon: Dâr al-Fikr, 1994/1415 H).

al-Tsa'âlabî, al-Jawâhir al-Hassân fî Tafsîr al-Qur'ân (Bayrût-Libanon: Dâr Ihyâ al-Turâts al-'Arabî, 1418 H).

Zâfir al-Qâsimî, Nizhâm al-Hukm fî al-Syarî'at wa al-Târîkh (Bayrût: Dâr al-Nafâ'is, 1974).
DOI: http://dx.doi.org/10.30870/ucej.v2i2.2811

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


 

 

 

View My Stats